Data Guna Tanah Tepu Bina dan Bukan Tepu Bina Jajahan Kuala Krai Bagi Tahun 2018

Data Guna Tanah Tepu Bina dan Bukan Tepu Bina Jajahan Kuala Krai Bagi Tahun 2018
     
Tepu Bina
Perumahan 1183.24 0.51
Perniagaan 69.45 0.03
Industri 343.09 0.15
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 503.75 0.22
Tanah Lapang dan Reakreasi 398.68 0.17
Infrastruktur dan Utiliti 254.82 0.11
Pengangkutan 2075.49 0.9
Jumlah 4828.52 2.09
Bukan Tepu Bina 
Pertanian 92787.8 40.06
Perternakan 0 0
Tanah Kosong 1480.57 0.64
Badan Air 3486.98 1.51
Hutan 129032.4 55.71
Jumlah 226787.75 97.92
JUMLAH KESELURUHAN 231616.27 100.01
© 2019 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan (PLANMalaysia@Kelantan)